2015.05 Wakasa toba

2016.11 Tsuruga port

2013.08 Tagarasu

2011.11 Wakasa Tomura

2013.11 Kyoto

2008.11 Korea

2010.12 Wakasa torihama

2014.11 Wakasa Mikata

2013.05 Fukui Asuwa

2010.08 Wakasa Mikata lake

2011.08 Miyagawa

2011.06 Wakasa Uriwari

2014.11 Wakasa Mikata lake

2007.01 Wakasa Mikata lake

2010.11 Obama Jinguji

2009.10 Obama tagarasu